osiedle Urocze 11, 31-953 Kraków (Nowa Huta)
Wejście od strony ul. Żeromskiego

Kim jesteśmy?

osiedle Urocze 11 Jesteśmy ludźmi, którzy postanowili podążać w swoim życiu za Panem Jezusem i być Jego uczniami. Każdy z nas kroczył kiedyś własną drogą, był bardziej lub mniej religijny, ale pewnego dnia uświadomił sobie, że, jak mówi Słowo Boże: „Kto nie jest z Jezusem, jest przeciwko Niemu”.

Ten moment, który nazywamy nawróceniem, jest znamiennym zwrotem dotyczącym kierunku i celu naszego życia. Wtedy właśnie dotarło do świadomości każdego z nas, że pomimo tego, iż Bóg chce dobra każdego człowieka, to jednak z natury, każdy żyje w niezależności od Boga, rozmija się z Nim, zdążając faktycznie do wiecznego potępienia, a nie wiecznej szczęśliwości.

Uświadomienie sobie tej ogromnie istotnej prawdy doprowadziło do świadomej decyzji – odwrócenia się od własnej drogi i zwróceniu się do Jezusa – Zbawiciela, przyjęcia Jego ofiary, poddania się pod Jego kierownictwo i prowadzenie. Jezus wysłuchał naszego wołania i wkroczył w nasze życie, dokonując cudu nowego narodzenia. U każdego z nas stało się to w różnym czasie i różnych okolicznościach, ale stało się to naprawdę!

Skąd o tym wiemy? Bo dał nam nowe pragnienia i uzdolnił do świętego (oddzielonego tylko dla Niego) życia poprzez Ducha Świętego, którym nas obdarował! Jezus jest cudownym Zbawicielem, On naprawdę kocha człowieka, przynosi pokój, radość i uzdrowienie, uwalnia z egoizmu i uzdalnia do ofiarnej miłości.

Bóg w swej łaskawości otworzył nasze oczy na prawdę, o tożsamości naszego Zbawiciela. Jezus z Nazaretu jest Królem Żydowskim, a zbawienie którego doświadczamy – jak sam powiedział: „pochodzi od Żydów” (J4,22). Co to oznacza? Oznacza to, że Izrael był i jest nadal Narodem Wybranym przez Boga, który ma wobec niego wieczne plany i nigdy z niego nie zrezygnował. Każdy człowiek z narodów (nie będący Żydem), kiedy zaufa Jezusowi – Żydowskiemu Mesjaszowi, zostaje wszczepiony w społeczność Izraela i ma możliwość poznawania Boga, który sam nazwał się „Bogiem Abrahama, Izaaka, i Jakuba”. Takiego właśnie wszczepienia doznaliśmy, uznając Jezusa Panem naszego życia i decydując się Go naśladować.

Czytaj dalej na stronie:
W co wierzymy →

Odkryliśmy też, że Bóg w swoim Słowie wyznaczył swój kalendarz, swoje święta, w czasie których chce spotykać się ze swoimi dziećmi. Postanowiliśmy więc dostosować własne życie do tego kalendarza i wspólnie te święta celebrować.

Dlatego spotykamy się w każdą sobotę (Szabat), aby wspólnie Go wielbić, rozważać Jego słowo i dostosowywać swoje życie do Jego standardów. Świętujemy Paschę, Święto Pierwocin i Pięćdziesiątnicę – które zostały już wypełnione w pierwszym przyjściu Mesjasza, oraz Święto Trąb, Dzień Pojednania i Święto Namiotów – zapowiadające wydarzenia związane z Jego powtórnym przyjściem, na które wszyscy czekamy. On przyjdzie powtórnie na ten świat, aby ustanowić tu swoje Królestwo, ze stolicą w Jerozolimie. Ale zanim to nastąpi, szuka otwartych serc zwykłych ludzi, takich jak ja i Ty, ludzi którzy poddadzą się pod Jego panowanie już teraz, już teraz pozwolą Mu królować w swoim sercu i stać się narzędziami, przez które Jego miłość i uzdrowienie rozleją się po świecie. Niech Cię Bóg błogosławi!

Z punktu widzenia formalnego, Kościół Boży Syloe jest kościołem protestanckim, częścią Kościoła Bożego (Church of God) z główną siedzibą w Cleveland, w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych. Jest najstarszym protestanckim Kościołem Zielonoświątkowym, a jego początki sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku. Kościół ten legalnie działa w Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o decyzję Szefa Urzędu Rady Ministrów. Został wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych 12 stycznia 1996 roku (dział A, pozycja 105), jego siedzibą jest miasto Kraków, a zrzeszone w nim lokalne Zbory i Agendy działają obecnie w kilkudziesięciu miastach Polski. Reprezentuje ogólnoświatowy ruch charyzmatyczny, który uformował się na przełomie XIX i XX wieku i jest obecnie najszybciej rozwijającym się i największym nurtem chrześcijańskim na świecie.